eu inovacii

„Метма” ООД стартира изпълнение на проект „Обновяване на оборудването за производство на механизми за мебели в „Метма” ООД” по Договор № BG16RFOP002-2.001-0432-C01.

Общата цел на проекта, която ще доведе до удовлетворяването на потребностите на пазара и достигане на целевите резултати е подобряване на производствения капацитет на предприятието. Предвидени са следните специфични цели:
1. Придобиване на нови машини и оборудване за производство на механизми за мебели
2. Увеличаване на производствения капацитет на предприятието
3. Въвеждане на нови видове продукти на пазара
4. Оптимизиране на производствените разходи и намаление на себестойността на единица продукция
5. Подобряване на пазарните позиции на вътрешния и външния пазари

Очаква се постигането на следните резултати:
1. Достигане на вътрешна норма на възвръщаемост – 18%
2. Нарастване на производителността на предприятието спрямо 2014 г. с поне 17%
3. Увеличаване на средните генерирани приходи от износ следствие на инвестицията по проекта с 25%
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи спрямо 2014 с поне 16%

Основни дейности включват: Дейност за подобряване на производствените процеси, Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

В резултат от изпълнението на проекта “Метма” ООД ще обнови производството си чрез придобиване на пет машини – Ексцентрична преса; Роботизирана заваръчна система; Линия за прахово боядисване; Електрически складов манипулатор тип ричтрак; Електрически складов манипулатор тип стакер.

Общата стойност на проекта е 731786,13 лева, от които 439071,67 лева безвъзмездна помощ (373210,92 лева европейско и 65860,75 лева национално финансиране).
Начало на проекта: 20.06.2016 г.
Продължителност на проекта: 18 месеца