eu inovacii

„Метма” ООД стартира изпълнение на проект „Обновяване на оборудването за производство на механизми за мебели в „Метма” ООД” по Договор № BG16RFOP002-2.001-0432-C01.

Общата цел на проекта, която ще доведе до удовлетворяването на потребностите на пазара и достигане на целевите резултати е подобряване на производствения капацитет на предприятието. Предвидени са следните специфични цели:
1. Придобиване на нови машини и оборудване за производство на механизми за мебели
2. Увеличаване на производствения капацитет на предприятието
3. Въвеждане на нови видове продукти на пазара
4. Оптимизиране на производствените разходи и намаление на себестойността на единица продукция
5. Подобряване на пазарните позиции на вътрешния и външния пазариОчаква се постигането на следните резултати:
1. Достигане на вътрешна норма на възвръщаемост – 18%
2. Нарастване на производителността на предприятието спрямо 2014 г. с поне 17%
3. Увеличаване на средните генерирани приходи от износ следствие на инвестицията по проекта с 25%
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи спрямо 2014 с поне 16%Основни дейности включват: Дейност за подобряване на производствените процеси, Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.В резултат от изпълнението на проекта „Метма“ ООД ще обнови производството си чрез придобиване на пет машини – Ексцентрична преса; Роботизирана заваръчна система; Линия за прахово боядисване; Електрически складов манипулатор тип ричтрак; Електрически складов манипулатор тип стакер.Общата стойност на проекта е 731786,13 лева, от които 439071,67 лева безвъзмездна помощ (373210,92 лева европейско и 65860,75 лева национално финансиране).
Начало на проекта: 20.06.2016 г.
Продължителност на проекта: 18 месеца


Документация за участие в процедура избор с публична покана с предмет „Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на машини и съоръжения – Обособена позиция 1: Ексцентрична преса – 1 бр., Обособена позиция 2: Роботизирана заваръчна система – 1 бр., Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., Обособена позиция 4: Електрически складов манипулатор тип ричтрак – 1 бр. и Електрически складов манипулатор тип стакер – 1 бр.” и краен срок за подаване на оферти 13.10.2016 г.

Публична покана     Техническа спецификация     Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите     Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация     Проекто договор     Приложение 3.3 Изисквания към офертите

 


Документация за участие по процедура  “Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на Електрически складов манипулатор тип ричтрак – 1 бр. и Електрически складов манипулатор тип стакер – 1 бр.” с краен срок за подаване на оферти 15.12.2016 г.

Публична покана     Техническа спецификация     Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите     Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.7 Декларация     Проекто договор     Приложение 3.3 Изисквания към офертите